GirlHouse เกิร์ลเฮ้าส์ (2014) ซับไทย

GirlHouse เกิร์ลเฮ้าส์ (2014) ซับไทย

เรื่องย่อ : GirlHouse เกิร์ลเฮ้าส์ (2014) ซับไทย

Girl House เว็บไซต์ผู้ให้บริการทางอารมณ์สำหรับเพศชายหรือสื่อล ามกออนไลน์ที่สนทนาผ่านท่าทางสนองตัณหาให้อีกฝ่ายด้ว ยวีดีโอ ในยุคที่สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันย่อ มปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเข้าไปผัวพันกับอินเทอร์เน็ตไ ม่ใช่เรื่องจำเป็น เนื่องจากทุกย่างก้าวตลอดจนทุกการสื่อสารล้วนมาจากอิ นเทอร์เน็ตหรือระบบสารสนเทศไร้สายที่เชื่อมโยงเข้าหา กันได้เพียงไม่กี่หยิบมือ การเข้าถึงที่รวดเร็วและแสนสะดวกสบายจึงเป็นช่องทางท ำกินโดยยึดหลักความเป็นเพศชายที่ปฏิเสธไม่ได้คือการส นองตัณหาด้วยอารมณ์ทางเพศ ขณะที่เพศหญิงไม่ว่าจะยุคสมัยใดก็ตามยังคงเป็นเครื่อ งมือทางอารมณ์เพศ ทว่าความแตกต่างของเพศชายกับเพศหญิงที่มักจะมีอีกฝ่า ยข่มเสมอได้แปรสภาพเป็นอีกฝ่ายเข้าหาแบบอ้อมๆและอีกฝ ่ายยอมรับแต่โดยดี การค้าขายบริการทางเพศแบบไร้การสัมผัสใช้แค่ตาดูหูฟั งคือเครื่องพิสูจน์ความต้องการทางเพศด้วยปัจจัยสำคัญ คือเงินกับชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนผู้ใช้บริการหรือท่านชายที่ได้เสียตังค์ใช้บริกา รก็ได้ความสุขทางอารมณ์ด้วยการดูอย่างมีความสุขบนเรื อนร่างของหญิงสาวที่เย้ายวนผ่านจอโน๊ตบุ๊คหรือโทรศัพ ท์ แน่นอนว่าจุดประสงค์ของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันเพื่อ มาทำงานเปลืองตัวเช่นนี้ แต่มองอีกมุมหนึ่งในเรื่องของสังคมที่ไม่ค่อยรับรู้ช ีวิตในโลกจริงๆก็พอจะเป็นเครื่องยืนยันว่าในโลกออนไล น์เป็นคนแบบไหนก็ตามถ้าในโลกความจริงไม่มีใครจำได้ก็ ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ข้อแตกต่างระหว่างโลกจริงกับโลกออนไลน์จึงเป็นเส้นกั ้นบางๆที่ต่างส่งผลกระทบต่อกัน ในโลกออนไลน์คือนางโป้เปลือยที่ทุกคนเห็นว่าเซ็กซี่แ ต่พอชีวิตจริงลบเครื่องสำอางคืนความเป็นคนธรรมดาก็คื อหนึ่งในสังคมหาเช้ากินค่ำ

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ