Olympus Has Fallen ฝ่าวิกฤติ วินาศกรรมทำเนียบขาว (2013)

Olympus Has Fallen ฝ่าวิกฤติ วินาศกรรมทำเนียบขาว (2013)

เรื่องย่อ : Olympus Has Fallen ฝ่าวิกฤติ วินาศกรรมทำเนียบขาว (2013)

เจ้าหน้าที่สืบราชการลับแห่งสหรัฐผู้ซึ่งไยญ ม่ค่อยได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนยญ ในหน่วยงานและมักจะถูกกันออกจากภารกิจสำคัยญ ญหลายครั้ง จนกระทั่ง ทำเนียบขาวถูก โจมตีจากขบวนการผู้ก่อการร้ายญ ยอาวุธครบมือพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเพืยญ ่อทำลายสัญลักษณ์ของชาติอเมริกาและลักพาตัยญ วประธานาธิดี บุรุษหมายเลข 1 ของโลก หน่วย งานทางทหารที่บัญชาการจากเพนตากอนไม่ยญ สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เพราะไม่อาจบุกฝ่ายญ วงล้อมของข้าศึกทียึดสถานที่ไว้แม้จะทุ่มสยญ รรพกำลังทั้งทางบกและทางอากาศ ความหวังเดียวคือเขาผู้ซึ่งเคยศึกษาและรู้ยญ จักเส้นทางทั้งเปิดเผยและลับในทำเนียบขาวอยญ ย่างทะลุปรุโปร่ง มันเป็นความหวังเดียวที่จะช่วยประธานาธิปดยญ ีให้ปลอดภัยซึ่งหมาย ถึงความมั่งคงของประเทศและของโลกด้วย

หนังน่าสนใจเรื่องอื่นๆ